Wednesday, May 10, 2006

Lessson 1: Instrumentong Di-tiyak ang Tono

A. Asignatura: Musika

B. Sanggunian:
Umawit at Gumuhit 4, Emelita C. Valdecantos, pp. 45-47
URL sa Internet


C. Paksang Aralin: Instrumentong Di-Tiyak ang Tono

D. Layunin:
1. Mapangkat ang mga instrumentong musikal ayon sa uri ng tunog
2. Masaliwan ng naaangkop na intrumentong perkusyon ang ilang awiting alam na

E. Balik-aral:
Pag-awit ng Doon Po Sa Amin
Anong timbre ng tinig ang dapat gamitin sa inawit?

F. Pagpapaliwanag:
Ang mga instrumentong perkusyon ay di-tiyak ang tono. Ang mga ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagpukpok o pagpalo, pagkiskis, pagtapik at pagkalog. Ang mga instrumentong ito ay hindi nakatutugtog ng so-fa silaba ngunit nakasasabay at nakapagpapayaman sa ritmo o komposisyong musikal.
G. Pagsasanay:

Gagawin sa silid-aralan:

Pakikinig ng tunog ng iba't ibang instrumento.

a. Kagamitan: tape

b. Paraan: Uriin ang instrumento ayon sa tunog at paraan ng pagtugtog.

H. Pagsusulit

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home